יעדעס טאטע - מאמע׳ס הארץ צאפלט

וועלכער עתיד ווארט אויף מיינע קינדערלעך?

קליקט דא זיך צו‭ ‬רעגיסטרירן‭‬
טאטע‭-‬מאמע, ‬ס'צייט‭ ‬פאר‭ ‬קלארקייט‭:‬
Behires telecourse logo
face - head shot - of the acclaimed expert and educator Rabbi Shlome Asher Tauber Founder of Behires

דורך המומחה‭ ‬המפורסם רבות‭ ‬בשנים
הרב‭ ‬שלמה‭ ‬אשר‭ ‬טויבער‭ ‬שליט‭"‬א
מנהל‭ ‬מפעל‭ ‬‮'‬בהירות‮'‬

וועט‭ ‬אייך‭ ‬בס‭"‬ד‭ ‬אויסקלארן‭ ‬מיט‭ ‬א‭ ‬בהירות‭ ‬די‭ ‬ריכטיגע‭ ‬מעטאדן‭ ‬פון‭ ‬חינוך‭ ‬און‭ ‬דיסציפלין‭ ,‬מיט‭ ‬וואס‭ ‬איר‭ ‬וועט‭ ‬בעז‭"‬ה‭ ‬מאכן‭ ‬אייערע‭ ‬קינדער‭ ‬פרייליך‭ ‬מיט‭ ‬זייער‭ ‬אידישקייט, און‭ ‬באצייטנס‭ ‬זיי פארמיידן‭ ‬פון‭ ‬זוכן‭ ‬אנדערע‭ ‬גליקן‭ ‬ח‭"‬ו‭.‬

קלארט‭ ‬אייך‭ ‬אויס‭:‬

  • וויאזוי‭ ‬צו‭ ‬פארשטיין‭ ‬די‭ ‬תכונת‭ ‬הנפש‭ ‬און‭ ‬מהות‭ ‬פון‭ ‬יעדן‭ ‬סארט‭ ‬קינד‭.‬
  • וויאזוי‭ ‬אבאכט‭ ‬צו‭ ‬געבן‭ ‬נישט‭ ‬צו‭ ‬צוברעכן‭ ‬אדער‭ ‬דעמעדשן‭ ‬א‭ ‬קינד‭ ‬ר‭"‬ל‭.‬
  • וויאזוי‭ ‬צו‭ ‬כאפן‭ ‬א‭ ‬פלוצלינגדיגע טויש‭ ‬ביי‭ ‬א‭ ‬קינד‭.‬
  • וויאזוי‭ ‬אומצוגיין‭ ‬מיט‭ ‬פראבלעמען‭ ‬וואס‭ ‬האט‭ ‬זיך‭ ‬געמאכט‭ ‬אינדרויסן‭ ‬פון‭ ‬שטוב‭ ‬און‭ ‬אינעם‭ ‬מוסד‭.‬
  • וויאזוי‭ ‬צו‭ ‬העלפן‭ ‬א‭ ‬קינד‭ ‬ביישטיין‭ ‬די‭ ‬היינטיגע‭ ‬נסיונות‭.‬
  • וויאזוי‭ ‬איבערצוגעבן‭ ‬פאר‭ ‬די‭ ‬קינד‭ ‬די‭ ‬סכנה‭ ‬פון‭ ‬טעכנעלאגיע‭.‬
  • ובעיקר‭:‬ וויאזוי‭ ‬צו‭ ‬רעאגירן‭ ‬ווען‭ ‬מ‭'‬הייבט‭ ‬אן‭ ‬זען‭ ‬סימנים‭ ‬פון‭ ‬שוואך‭ ‬ווערן‭ ‬ר‭"‬ל‭.‬

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק א׳‬

זונטאג‭ ‬במדבר

‬May‭ ‬14‭ ‬

בשעה ‭ ‬8:30‭

קורס‭ ‬נעמט בערך 2 שעה

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק ב׳‬

דינסטאג ‬במדבר

‬May‭ ‬16‭ ‬

בשעה ‭ ‬8:30‭

קורס‭ ‬נעמט בערך 2 שעה

געאייגנט: פאר‭ ‬עלטערן‭ ‬פון‭ ‬2‭ ‬יעריגע‭ +‬קריטיש‭ ‬וויכטיג: פון‭ ‬10‭ ‬און‭ ‬העכער‭!‬