קלארע עלטערן קען יעדע טאטע מאמע זיין!

א שאָד די עגמת נפש, א שאָד די הארץ ווייטאג, און א שאָד די צער גידול בנים ר"ל

water painting of  a child standing with his father at a lake

די בהירות טעלע קורס פון וועלכע הונדערטער שטובער זענען שוין אויפגעראכטן געווארן, ווערט נאכאמאל פארגעשטעלט!

Behirus Telecourse Log. White, green and shadows
Picture of Rabbi Shlome Asher Tauber
דער מומחה מפורסם - ומנהל ׳מפעל בהירות׳

הרב שלמה אשר טויבער שליט"א

וועט אייך בס"ד געבן א קלארע בהירות צו חינוך און דיסציפלין, מיט וואס איר וועט בעז"ה מאכן אייערע קינדער פרייליך מיט זייער שטוב, און גליקליך מיט זייער אידישקייט.

פיר לעבנסוויכטיגע שיעורים!

  • צו פארשטיין די תכונת הנפש און מהות פון יעדן סארט קינד

  • וויאזוי צו אכט געבן נישט צו צוברעכן אדער דעמעדשן א קינד ר"ל

  • וויאזוי צו כאפן א פלוצימ'דיגע טויש ביי א קינד

  • וויאזוי זיך אומצוגיין מיט פראבלעמען וואס האט זיך געמאכט אינדרויסן פון שטוב און אינעם מוסד

  • העלפן א קינד ביישטיין די היינטיגע נסיונות

  • וויאזוי איבערצוגעבן פאר׳ן קינד די סכנה פון טעכנעלאגיע

  • וויאזוי אפצוראטעווען פון ח"ו גיין OTD

  • ובעיקר: וויאזוי צו רעאגירן ווען מ'הייבט אן זען סימנים פון שוואך ווערן ר"ל

געאייגנט פאר: עלטערן פון 2 יעריגע קינדער און העכער,
גאר-וויכטיג: פאר עלטערן פון קינדער פון 10 יאר און העכער!

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק א‬׳

מאנטאג תצוה

(Feb 19)

פון 8:00 ביז 9:00 אווענט

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק ב‬׳

מאנטאג כי תשא

(Feb 26)

פון 8:00 ביז 9:00 אווענט

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק ג‬׳

מאנטאג ויקהל

(Mar. 4)

פון 8:00 ביז 9:00 אווענט

אידישע‭ ‬קורס‭ ‬חלק ד‬׳

מאנטאג פקודי

(Mar. 11)

פון 8:00 ביז 9:00 אווענט

רעגיסטרירט זיך היינט!

קורס אינפארמאציע ליין: 845.666.3350